POLITYKA PRYWATNOŚCI BIG CITY LIFE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona
źródłem obowiązków dla Użytkowników.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sylwia Sadecka prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą: ,,RECLA MEDIA SYLWIA SADECKA” adres działalności: ul.
Grzybowska, nr 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
działalności gospodarczej za numerem NIP: 5671814784, REGON: 369112440 (dalej:
„Administrator”). Kontakt do Administratora Ochrony Danych: sylwia.s@reclamedia.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych.
4. Celem zagwarantowania zgodności z obowiązującymi przepisami przetwarzania danych
osobowych oraz bezpieczeństwa procesu ich przetwarzania Administrator zapewnia właściwe
środki techniczne i organizacyjne. Administrator podejmuje stosowne środki w celu
zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, ewentualnemu zniekształceniu i wycieku
danych osobowych.
5. Administrator otrzymał Państwa dane osobowe w wyniku zgłoszonego żądania kontaktu
(formularz kontaktowy), bądź w drodze skierowania przez Państwa e-maila, bądź w wyniku
zapisania do Newsletter.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy tj.
przedstawienie oferty i warunków możliwości współpracy, świadczenie usług drogą
elektroniczną np. newsletter , obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z
Państwem w powyższym zakresie. W wyżej wskazanych przypadkach podstawą
przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia
niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z
powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie
również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 c RODO) w tym, min udostępnienie danych organom państwowym na ich
uzasadnione żądanie w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych
i rachunkowych.
2. Administrator przetwarzamy również dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 f RODO) m.in. w celu:
– marketing bezpośredni produktów i usług Administratora,
– zarządzanie aktywnością na stronie internetowej Administratora poprzez jej monitorowanie,
pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z
uprzednio przeglądanymi treściami,
– obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
– wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a
także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

3. W przypadku wyrażania zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych,
zgoda ta będzie podstawą dla Administratora do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO)
4. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
5. Administratora przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i
nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)/ adres zamieszkania /
prowadzenia działalności / siedziby, data urodzenia/wiek, płeć, jeżeli takie dane zostaną
wskazane przez Użytkownika w treści wysłanego do Administratora maila lub w formularzu
kontaktowym.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. W przypadku chęci
zawarcia Umowy z Administratorem niepodanie ww. danych osobowych niezbędnych do
zawarcia i realizacji umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia. W przypadku
zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w wyniku zgłoszonego zapytania lub w celu
zawarcia umowy Administrator przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla
udzielenia odpowiedzi, zrealizowania umowy i/lub świadczenia usług gwarancyjnych.
8. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników
w celu skierowania marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą uprawniona jest
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
9. W celach opisanych w pkt. 2 powyżej, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia
obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania udostępnionych danych
osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji
lub zainteresowań.
10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej dane
osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych
celów (pkt. 2.2).:
– podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym
zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierającym te systemy;
– organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

1. Zgodnie z przepisami, każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora, ma prawo do dostępu do udostępnionych danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych
osobowych, prawo do „bycia zapomnianym” oraz prawo wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego.
2. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku
Administratorowi pocztą elektroniczną na adres: info@reclamedia.pl lub listownie na adres
Administratora ul. Grzybowska, nr 87, 00-844 Warszawa.

IV. COOKIES

1. Administrator używa plików cookies, które służą do ich udoskonalenia z uwzględnieniem
potrzeb Użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na tych stronach.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na
stronie.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w trakcie korzystania przez
Użytkowników ze strony www.reclamedia.pl w następujących celach:
– śledzenie ilości odsłony strony www.reclamedia.pl;
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług;
– prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony interntowej
www.reclamedia.pl
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że
można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość
zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na
funkcjonalność strony internetowej.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia
akceptacji korzystania z plików cookies zgodnie z przepisami taka akceptacja może być
wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej
zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
2. Niniejsza Polityka podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w
przypadku zmian regulacji prawnych.

Comments are closed.